Llengua anglesa

Llengua anglesa

Els infants senten la necessitat de comunicar-se, ja sigui de forma verbal o no verbal. És per això que mostren un gran interès en l’adquisició de tot tipus de llenguatge (verbal, musical, gestual, plàstic…).

Tenint en compte que ells són, a llarg termini, els aprenents de llengües més eficaços, creiem que l’etapa a la llar d’infants és un bon moment per fer-los entrar en contacte amb la llengua anglesa.

Mitjançant cançons, contes, danses i poemes, els nens i nenes de P-1 i P-2 es van habituant a escoltar una llengua estrangera i, a poc a poc, i d’una forma lúdica i amena, entren en contacte amb l’anglès. L’aprenentatge de cançons i danses implica, per als alumnes, un exercici important d’atenció i memòria que afavoreix l’adquisició de vocabulari i estructures sintàctiques bàsiques.

Els apropem la llengua a partir de situacions comunicatives que els són familiars i que es van repetint per tal d’assegurar-ne l’adquisició.

Educar de 0 a 3 anys

Als pares ens és difícil imaginar què deuen fer els nostres fills, al llarg del dia, a part d’estar ben cuidats, tenir una bona higiene i menjar o dormir bé. Sovint la nostra pregunta és: què fan?, juguen tot el dia?

Llengua anglesa