Ideari

Escola catalana. El sentit d’arrelament a la comunitat humana de la qual formem part és fonamental en el desenvolupament de la personalitat. Aquest sentit és més enriquidor, personalment i socialment, en la mesura que és menys excloent i, finalment, més universal.

Escola plural. L’acceptació i el reconeixement dels valors de la diversitat són indispensables per a la vida en societat. L’Escola ha d’afavorir el pluralisme intern i fomentar la tolerància i el respecte com a actituds vitals dels seus alumnes.

Escola laica. La laïcitat ha de ser un lloc d’encontre i de respecte per a qualsevol manera d’entendre el món o la vida; també ha de ser el mitjà per a la construcció d’una ètica exigible a qualsevol ciutadà, en el marc d’una societat lliure, plural i democràtica. L’educació s’ha d’organitzar a partir de la base de la racionalitat humana.

Valors. Família i escola hem d’estar plenament convençuts de la nostra funció educadora i, conseqüentment, intentar portar-la a terme cada dia. Els valors només es transmeten amb les actituds i les experiències viscudes; de la mateixa manera que la convicció educativa només és eficaç si és constant i estimulant.

Pensament crític. L’educació en un àmbit de llibertat mesurada ha de contribuir, entre d’altres factors, a fer néixer i a consolidar la necessitat i la capacitat de tenir criteri propi. El pensament lliure serà una base fonamental de la dignitat i autoestima dels alumnes al final del seu procés de maduració.

Harmonia. Un objectiu fonamental de l’escola és contribuir a la formació de la personalitat dels seus alumnes i l’accés a la seva autonomia personal en el grau més alt possible per tal d’incorporar a la societat individus responsables, capaços d’equilibrar els interessos individuals amb els col·lectius.